સાતમા પગારપંચ અન્વયે પગાર બાંધણી કરવા બાબત

ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટે સાતમા પગારપંચ અન્વયે પગાર બાંધણી કરવા બાબતનો ઠરાવ નીચેની પરથી ડાઉનલોડ કરો.

કેન્દ્રીય સાતમા પગાર પંચની ભલામણો અન્વયે રાજ્ય સરકાર તેમજ પંચાયતના કર્મચારીઓની પગાર સુધારણા કરવા બાબત

કેન્દ્રીય સાતમા પગાર પંચની ભલામણો અન્વયે રાજ્ય સરકાર તેમજ પંચાયતના કર્મચારીઓની પગાર સુધારણા કરવા બાબતનો ઠરાવ નીચેની લીન્ક પરથી ડાઉનલોડ કરો.

CPF કર્મચારી છો? તો અવશ્ય વાંચો

તમારુ PRAN એ NON-IRA નથી ને?

NON-IRA PRAN એટલે શુ?

  • NON-IRA PRAN એટલે એવા PRAN કે જેમાં PRAN ધારકની સાંપૂર્ણ વિગત CRA-NSDL માં નોંધાયેલ ન હોય.
  • NON-IRA PRAN ખાતેદારોને PRAN કીટ મળેલ નહી હોય.
  • ઉપાડ અને ચુકવણા અધિકારીશ્રીના તાબા નીચેના જે કર્મચારી/અધિકારીશ્રી ના NON-IRA PRAN હોય તેને તાત્કાલલક ધોરણે IRA કરવાની કાર્યવાહી કરવાની રહે છે.
  • PFRDA (Pension Fund Regulator and Development Authority) ની સૂચના મુજબ જો આવા NON-IRA PRAN ને IRA કરવામાં નહિં આવે તો માર્ચ ૨૦૧૯ માસના અંતે આવા ખાતા Deactivate કરી નાખવામાં આવશે. જેથી ખાતેદારની NPS ની કપાત થઈ શકશે નહિં.

તેથી જો આપનું PRAN એ NON-IRA હોય તો તાત્કાલિક IRA કરાવો.

તમારુ PRAN એ NON-IRA છે કે નહિં તે જાણવા નીચેની લિ‌‌‌‌ન્ક પર ક્લિક કરો.

NON-IRA PRAN List

NON-IRA PRAN ને IRA કેવી રીતે કરશો?

  • NON-IRA PRAN ને IRA કરવા માટે CSRF ver 1.3 ફોર્મ ભરી ઉપાડ અને ચૂકવણા અધિકારીશ્રી મારફતે પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ નિયામકશ્રીની કચેરીને નીચેની સરનામા પર મોકલી આપવા.

પ્રતિ,

નિયામકશ્રી,

પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ નિયામકની કચેરી,

NPS શાખા,

ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન,

સેક્ટર -૧૦ બી, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

 

  • જણાવ્યા મુજબનું ફોર્મ બિડાણમાં સામેલ રાખી ઉપાડ અને ચૂકવણા અધિકારીશ્રીના ફોરવર્ડીંગ લેટર મારફતે વિષયમાં “NON-IRA PRAN ને IRA કરવા બાબતે” દર્શાવી મોકલી આપવા.

 

  • CSRF ver 1.3 ફોર્મ ના ઉપરના ભાગમાં NON-IRA PRAN નંબર ખાસ દર્શાવવો.

CSRF ver 1.3 ફોર્મ નીચેની લિ‌‌‌‌ન્ક પર ક્લિક કરીને ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

CSRF Subscriber Registration Form

CSRF ver 1.3 ફોર્મ ભરવાની માર્ગદર્શિકા નીચેની લિ‌‌‌‌ન્ક પર ક્લિક કરીને ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

NON IRA to IRA Guideline

 

તબીબ તથા તબીબી શિક્ષકોને વયનિવૃત્તિ બાદ કરાર આધારિત નિમણૂંક આપવા બાબત

સામાન્ય વહીવટ વિભાગના તા.૧૭/૦૫/૨૦૧૮ ના ઠરાવ ક્રમાંક આરઇએમ/૧૦૨૦૧૮/૨૫૩૨૭૭/ગ.૨ મુજબ વર્ગ -૧ અને વર્ગ-૨ ના તબીબી શિક્ષકો અને તબીબો કે જેઓની નિવૃત્તિ વય ૬૨ વર્ષ છે તેમને ૬૨ વર્ષ પૂર્ણ થયા બાદ ૬૫ વર્ષ સુધી વય નિવૃત્તિ બાદ કરાર આધારિત નિમણૂંક આપવા અંગે જોગવાઈ થયેલ છે.

આ ઠરાવ નીચેની લિન્ક પર ક્લિક કરીને ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

તબીબ તથા તબીબી શિક્ષકોને વયનિવૃત્તિ બાદ કરાર આધારિત નિમણૂંક આપવા બાબત

 

બિનસરકારી શાળાઓને સાતમું પગારપંચ

શિક્ષણ વિભાગના તા.16/08/2017ના ઠરાવથી બિનસરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓને સાતમા પગારપંચ મુજબનો લાભ આપવા ઠરાવેલ છે.

ઠરાવ મુજબ સાતમા પગારપંચ મુજબનો લાભ તા.01/08/2017થી મળવાપાત્ર થશેે. તા.01/01/2016 થી તા.31/07/2017 સુધીના સમયગાળાનું એરીયર્સ રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે નિર્ણય લેવામાં આવે તે મુજબ ચુકવવામાં આવશે.

આ ઠરાવ આપ નીચેની લી‌‌‌‌‌ન્ક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

બિનસરકારી શાળાઓને સાતમું પગારપંચ

ફિક્સ પગારના વિદ્યા સહાયકોના પગારમાં વધારો કરવા બાબત

તા.01/02/2017ની અસરથી ફિક્સ પગારના વિદ્યા સહાયકોના પગારમાં વધારાનો રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિર્ણય લેવાયેલ છે. આ અંગેની અખબારી યાદી નીચે મુજબ છે.

અધિકારી-કર્મચારીના અવસાન સમયે કુટુંબને સહાય

સરકારી કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓનું ચાલુ સેવામાં હોય અથવા મળવાપાત્ર રજા હોય તેવા સમયમાં કે અસાધારણ રજા પર હોય તેવા સમયમાં અવસાન થાય તો રૂ. 2500/-ની ઉચ્ચક આર્થિક સહાય તેમના કાયદેસરના વારસદારને મળવાપાત્ર છે.

આ અંગેનો ઠરાવ નીચેની લી‌‌‌‌‌ન્ક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

સરકારી અધિકારી-કર્મચારીના અવસાન પ્રસંગે તેમના કુટુંબને સહાય મળવા બાબત

સરકારી કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓનું અકસ્માત થવાથી અવસાન પામેલ હોય તો રૂ.25000/- ની ઉચ્ચક આર્થિક સહાય તેમના કાયદેસરના વારસદારને મળવાપાત્ર છે.

આ અંગેનો ઠરાવ નીચેની લી‌‌‌‌‌ન્ક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

સરકારી કર્મચારી-અધિકારીના અકસ્માતે અવસાનના પ્રસંગે તેમના કુટુંબને સહાય મળવા બાબત