કેન્દ્રીય સાતમા પગારપંંચની ભલામણોનેે અનુલક્ષીને રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓના ભથ્થા, તફાવતની રકમની ચુકવણી અને પગાર વિસંગતતા વિગેરે બાબતોની વિચારણા કરવા મંત્રીમંડળની પેેટા સમિતિની પુુુનઃરચના કરવા બાબત

કેન્દ્રીય સાતમા પગારપંંચની ભલામણોનેે અનુલક્ષીને રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓના ભથ્થા, તફાવતની રકમની ચુકવણી અને પગાર વિસંગતતા વિગેરે બાબતોની વિચારણા કરવા મંત્રીમંડળની પેેટા સમિતિની […]

સાતમાં પગાર પંચના પગાર/પેન્‍શન તફાવતની રકમની ચુકવણી કરવા બાબત

સાતમાં પગાર પંચના પગાર/પેન્‍શન તફાવતની રકમની ચુકવણી કરવા બાબતનો ઠરાવ નીચેની લીન્ક પરથી ડાઉનલોડ કરો. Date: 13/03/2018 GR No. PGR-102016- 18 -Pay […]

સાતમા પગારપંચ સંદર્ભે પે મેટ્રીક્સના લેવલ – ૧૩ના IOR માં સુધારો કરવા બાબત

સાતમા પગારપંચ સંદર્ભે પે મેટ્રીક્સના લેવલ – ૧૩ના Index of Rationalisation (IOR) માં સુધારો કરવા બાબતનો ઠરાવ નીચેની લીન્ક પરથી ડાઉનલોડ કરો. […]

સાતમા પગાર પંંચના અમલ સંંદર્ભે ઓન લાઇન પગાર બાંધણીની ઓનલાઇન ચકાસણી (Verification) બાબત

સાતમા પગાર પંંચના અમલ સંંદર્ભે ઓન લાઇન પગાર બાંધણીની ઓનલાઇન ચકાસણી (Verification) બાબતનો ઠરાવ નીચેની લીન્ક પરથી ડાઉનલોડ કરો. Date: 07/02/2018 GR […]