સાતમા કેન્દ્રીય પગારપંચના ભલામણોના આધારે બિનસરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓના પગાર ધોરણની સુધારણા બાબત

સાતમા કેન્દ્રીય પગારપંચના ભલામણોના આધારે બિનસરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓના પગાર ધોરણની સુધારણા બાબતનો ઠરાવ નીચેની લીન્ક પરથી ડાઉનલોડ કરો.

Date: 16/08/2017

GR No. BMS-1116-788-G

સાતમા કેન્દ્રીય પગારપંચના ભલામણોના આધારે બિનસરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓના પગાર ધોરણની સુધારણા બાબત

CPF કર્મચારી છો? તો અવશ્ય વાંચો

તમારુ PRAN એ NON-IRA નથી ને?

NON-IRA PRAN એટલે શુ?

  • NON-IRA PRAN એટલે એવા PRAN કે જેમાં PRAN ધારકની સાંપૂર્ણ વિગત CRA-NSDL માં નોંધાયેલ ન હોય.
  • NON-IRA PRAN ખાતેદારોને PRAN કીટ મળેલ નહી હોય.
  • ઉપાડ અને ચુકવણા અધિકારીશ્રીના તાબા નીચેના જે કર્મચારી/અધિકારીશ્રી ના NON-IRA PRAN હોય તેને તાત્કાલલક ધોરણે IRA કરવાની કાર્યવાહી કરવાની રહે છે.
  • PFRDA (Pension Fund Regulator and Development Authority) ની સૂચના મુજબ જો આવા NON-IRA PRAN ને IRA કરવામાં નહિં આવે તો માર્ચ ૨૦૧૯ માસના અંતે આવા ખાતા Deactivate કરી નાખવામાં આવશે. જેથી ખાતેદારની NPS ની કપાત થઈ શકશે નહિં.

તેથી જો આપનું PRAN એ NON-IRA હોય તો તાત્કાલિક IRA કરાવો.

તમારુ PRAN એ NON-IRA છે કે નહિં તે જાણવા નીચેની લિ‌‌‌‌ન્ક પર ક્લિક કરો.

NON-IRA PRAN List

NON-IRA PRAN ને IRA કેવી રીતે કરશો?

  • NON-IRA PRAN ને IRA કરવા માટે CSRF ver 1.3 ફોર્મ ભરી ઉપાડ અને ચૂકવણા અધિકારીશ્રી મારફતે પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ નિયામકશ્રીની કચેરીને નીચેની સરનામા પર મોકલી આપવા.

પ્રતિ,

નિયામકશ્રી,

પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ નિયામકની કચેરી,

NPS શાખા,

ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન,

સેક્ટર -૧૦ બી, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

 

  • જણાવ્યા મુજબનું ફોર્મ બિડાણમાં સામેલ રાખી ઉપાડ અને ચૂકવણા અધિકારીશ્રીના ફોરવર્ડીંગ લેટર મારફતે વિષયમાં “NON-IRA PRAN ને IRA કરવા બાબતે” દર્શાવી મોકલી આપવા.

 

  • CSRF ver 1.3 ફોર્મ ના ઉપરના ભાગમાં NON-IRA PRAN નંબર ખાસ દર્શાવવો.

CSRF ver 1.3 ફોર્મ નીચેની લિ‌‌‌‌ન્ક પર ક્લિક કરીને ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

CSRF Subscriber Registration Form

CSRF ver 1.3 ફોર્મ ભરવાની માર્ગદર્શિકા નીચેની લિ‌‌‌‌ન્ક પર ક્લિક કરીને ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

NON IRA to IRA Guideline

 

બિનસરકારી શાળાઓને સાતમું પગારપંચ

શિક્ષણ વિભાગના તા.16/08/2017ના ઠરાવથી બિનસરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓને સાતમા પગારપંચ મુજબનો લાભ આપવા ઠરાવેલ છે.

ઠરાવ મુજબ સાતમા પગારપંચ મુજબનો લાભ તા.01/08/2017થી મળવાપાત્ર થશેે. તા.01/01/2016 થી તા.31/07/2017 સુધીના સમયગાળાનું એરીયર્સ રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે નિર્ણય લેવામાં આવે તે મુજબ ચુકવવામાં આવશે.

આ ઠરાવ આપ નીચેની લી‌‌‌‌‌ન્ક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

બિનસરકારી શાળાઓને સાતમું પગારપંચ

ફિક્સ પગારના વિદ્યા સહાયકોના પગારમાં વધારો કરવા બાબત

તા.01/02/2017ની અસરથી ફિક્સ પગારના વિદ્યા સહાયકોના પગારમાં વધારાનો રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિર્ણય લેવાયેલ છે. આ અંગેની અખબારી યાદી નીચે મુજબ છે.

બઢતી કે ઉ.પ.ધો. વખતે વિકલ્પ આપવા બાબત

ઉપરોક્ત કિસ્સા મુજબ જો કર્મચારી કે શિક્ષક તેની આગામી ઇજાફા તારીખથી પગારબાંધણી કરવાનો વિકલ્પ ન આપે તો રૂ.43600 પગાર તા. 01/01/2018ના રોજ નક્કી થાય છે અને આગામી ઇજાફા તારીખથી પગારબાંધણી કરવાનો વિકલ્પ આપે તો રૂ.43600 પગાર તા. 01/07/2017ના રોજ નક્કી થાય છે. આમ, કોઇ કર્મચારી કે શિક્ષકને કોઇ વર્ષની 2 જાન્યુઆરી અને 1 જુલાઇ (બન્ને તારીખો સહિત) વચ્ચે બઢતી કે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ (ઉ.પ.ધો.) મળે અને આગામી ઇજાફા તારીખથી પગારબાંધણી કરવાનો વિકલ્પ આપે તો સામાન્ય રીતે ફાયદો થાય છે. આમ છતાં, દરેક વ્યક્તિગત કિસ્સામાં ઉપરોક્ત મુજબ ગણતરી કરીને વિકલ્પ આપવા અંગેનો નિર્ણય લેવો હિતાવહી છે.

નાણા વિભાગનો તા.05/06/2017 નો પરીપત્ર નીચેની લી‌‌‌‌‌ન્ક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

કેન્‍દ્રિય સાતમા પગારપ્ંચની ભલામણો અન્‍વયે પગાર બાંધણી નો વિકલ્પ આપવા બાબત સ્‍પષ્‍ટતા બહાર પાડવા અંગે