Pension

ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓના પેન્શન અંગેના નિયમો – ઠરાવો – પરિપત્રો અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

 ≡ જે તે ઠરાવ – પરિપત્રના વિષય ઉપર ક્લીક કરવાથી તે  ડાઉનલોડ થઇ શકશે.

વિભાગ તારીખ ઠરાવ / પરિપત્ર ક્રમાંક વિષય
નાણા વિભાગ 15/11/2002 જીએન-૩૧-૩૮-જીસીએસ-૧૦૨૦૦૧-૧૫૯૮-ચ ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પેન્શન) નિયમો, ૨૦૦૨