NPS

ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓ માટેની નવ વર્ધિત પેન્શન યોજના (NPS) અંગેના નિયમો – ઠરાવો – પરિપત્રો અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

 ≡ જે તે ઠરાવ – પરિપત્રના વિષય ઉપર ક્લીક કરવાથી તે  ડાઉનલોડ થઇ શકશે.

વિભાગ

તારીખ ઠરાવ / પરિપત્ર ક્રમાંક

વિષય

નાણા વિભાગ

18/03/2005

NPN-2003-GOI-10-P

New Defined Contribution Pension Scheme  being introduced with effect from 1.4.2005

નાણા વિભાગ

21/03/2005

નપન-૨૦૦૩-જિઓઆઇ.૧૦-પી

નિમણૂક મેળવનાર/ભરતી થનાર માટેની નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના લાગુ કરવા બાબત