News

પંચાયત સેવાના કારકૂન/ટાઈપીસ્ટની પૂર્વ સેવા તાલીમાન્ત પરિક્ષા બાબત

સ્પીપા અમદાવાદના તા.૧૨/૦૬/૨૦૧૮ના પરિપત્ર મુજબ પંચાયત સેવાના કારકૂન/ કારકૂન કમ ટાઈપીસ્ટની પૂર્વ સેવા તાલીમાન્ત પરિક્ષા તથા વર્ગ-૪માંથી વર્ગ-૩ની બઢતીની ખાતાકીય પરિક્ષા તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૮ થી […]

Read more
Fix Pay / News

કરાર આધારીત કર્મચારીઓની બદલી અંગે

ગુજરાત સરકારમાં કરાર આધારે ફીક્સ પગારથી નિમણૂક પામેલ કર્મચારીઓની બદલી/પ્રતિનિયુક્તિ અંગેની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ સામા‌ન્ય વહીવટ વિભાગના તા.05/07/2017ના પરીપત્રથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે. […]

Read more