ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓને સાતમાં પગારપંચને લગતા ઠરાવો – પરિપત્રો અહીંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

  જે તે ઠરાવ – પરિપત્રના વિષય ઉપર ક્લીક કરવાથી તે  ડાઉનલોડ થઇ શકશે.

વિભાગ તારીખ ઠરાવ / પરિપત્ર ક્રમાંક વિષય
નાણા વિભાગ  19/08/2016  (GN-49) PGR-102016-2-Pay Cell  ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) નિયમો, ૨૦૧૬
નાણા વિભાગ  26/08/2016 PGR/102016/3/Pay Cell Implementation of the 7th Central Pay Commission recommendations -instructions reg. Fixation of Pay
નાણા વિભાગ  15/10/2016  PGR-102016 – 6 -Pay Cell  તા. 01/01/2016 પહેલા નિવૃત્ત થયેલ પેન્શનરોને સાતમું પગારપંચ 
નાણા વિભાગ  15/10/2016  PGR-102016- 7 -Pay Cell  તા. 01/01/2016 પછી નિવૃત્ત થયેલ પેન્શનરોને સાતમું પગારપંચ
નાણા વિભાગ  15/10/2016  PGR-102016- 7 -Pay Cell  સાતમા પગાર પંંચના અમલ સંંદર્ભે ઓન લાઇન પગાર બાંધણીની ઓન લાઇન ચકાસણી (Verification) માટે કાર્ય પધ્ધતિ નિયત કરવા તથા વ્યવસ્થાતંત્ર ગોઠવવા બાબત
નાણા વિભાગ  07/12/2016 પગર-૧૦૨૦૧૬-૮-પગાર એકમ સાતમા પગાર પંચના અમલ સંદર્ભે તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૬ કે ત્‍યાર બાદ બઢતી/ ઉચ્‍ચતર પગાર ધોરણ મંજુરીના કેસમાં પગાર બાંધણીનો અગાઉ આપેલ વિકલ્પ બદલવાની મંજૂરી આપવા બાબત
નાણા વિભાગ  23/03/2017 પગર-૧૦૨૦૧૭-૯-પગાર એકમ સાતમા પગાર પંંચના અમલ સંંદર્ભે ઓન લાઇન પગાર બાંધણીની ઓન લાઇન ચકાસણી (Verification) માટે કાર્ય પધ્ધતિ નિયત કરવા તથા વ્યવસ્થાતંત્ર ગોઠવવા બાબત
નાણા વિભાગ  05/06/2017 પગર-૧૦૨૦૧૭-૧૦-પગાર અેકમ કેન્‍દ્રિય સાતમા પગારપંચની ભલામણો અન્‍વયે પગાર બાંધણી નો વિકલ્પ આપવા બાબત સ્‍પષ્‍ટતા બહાર પાડવા અંગે
નાણા વિભાગ  26/09/2017 પગર-૧૦-૨૦૧૬-ઓ-૫૭૮ (૧૪) પગાર એકમ સાતમા પગારપંચ અમલ સંદર્ભે ઓન લાઇન પગાર બાંધણીની ઓન લાઇન ચકાસણી બાબત
નાણા વિભાગ  17/10/2017 પગર-૧૦૨૦૧૬-ઓ-૪૫૭ (૧૫) પગાર એકમ (અ) કેન્‍દ્રિય સાતમા પગારપંચની ભલામણો અન્‍વયે રાજ્યના જાહેર સાહસો- બોર્ડ /નિગમના કર્મચારીઓને પગાર સુધારણાનો લાભ આપવા બાબત.
નાણા વિભાગ  07/02/2018 પગર-૧૦૨૦૧૬-ઓ-૫૭૮(૧૬)-પગાર અેેેેકમ સાતમા પગાર પંંચના અમલ સંંદર્ભે ઓન લાઇન પગાર બાંધણીની ઓનલાઇન ચકાસણી (Verification) બાબત
નાણા વિભાગ  16/02/2018 PGR/102017/O.320/17/Pay Cell Implementation of the Seventh Central Pay Commission – Regarding enhancement of IOR of level-13 of the Pay Matrix
નાણા વિભાગ  13/03/2018 પગર-૧૦૨૦૧૫-૪૭૪-૧૮-પગાર અેકમ સાતમા પગાર પંચના પગાર/પેન્‍શન તફાવતની રકમની ચુકવણી કરવા બાબત
નાણા વિભાગ  23/03/2018 પગર-૧૦-૨૦૧૬-ઓ.૫૭૮-(૧૯) પગાર એકમ બોર્ડ / નિગમ / અનુદાનિત સંસ્‍થાઓ / યુનિવર્સિટીઓના કર્મચારીઓની સાતમા પગાર પંચની ભલામણો સંદર્ભે થયેલ પગાર બાંધણીની ઓન લાઇન ચકાસણી (Verification) કરવા બાબત
Advertisements