સાતમા પગારપંચ સંદર્ભે પે મેટ્રીક્સના લેવલ – ૧૩ના IOR માં સુધારો કરવા બાબત

સાતમા પગારપંચ સંદર્ભે પે મેટ્રીક્સના લેવલ – ૧૩ના Index of Rationalisation (IOR) માં સુધારો કરવા બાબતનો ઠરાવ નીચેની લીન્ક પરથી ડાઉનલોડ કરો.


Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *