જિલ્લા પંચાયતના કર્મચારીઓના મેડિકલ બિલ માટેની દરખાસ્ત

જિલ્લા પંચાયતના કર્મચારીઓએ ખાનગી હોસ્પીટલમાં લીધેલ સારવારનો ખર્ચ મજરે મેળવવા માટે જરૂરી આધારો સાથે વિકાસ કમિશ્નરની કચેરી, ગાંધીનગરને દરખાસ્ત કરવાની રહે છે.

જે અંગેના રવાનગી પત્રની સોફ્ટ કોપી નીચેની લિન્ક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

આ પોસ્ટને શેર કરવા, રેટ કરવા તથા પસંદ (લાઈક) કરવા વિનંતિ છે.

જિલ્લા પંચાયતના કર્મચારીઓના મેડિકલ બિલ માટેની દરખાસ્ત

 


Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *