પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોના મેડિકલ બિલ માટેનું ચેકલિસ્ટ

પ્રાથમિક શાળાઓના શિક્ષકોએ ખાનગી હોસ્પીટલમાં સારવાર લીધેલ સારવારનો ખર્ચ મજરે મેળવવા માટે જરૂરી આધારો સાથે પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગરને દરખાસ્ત કરવાની રહે છે.

જે અંગેના ચેકલિસ્ટની સોફ્ટ કોપી નીચેની લિન્ક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

આ પોસ્ટને શેર કરવા, રેટ કરવા તથા પસંદ (લાઈક) કરવા વિનંતિ છે

પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોના મેડિકલ બિલ માટેનું ચેકલિસ્ટ

Advertisements